Remco Boxelaar startte in 2018 zijn bedrijf Corporate Queer, een platform voor LHBTI+-professionals die de heteronorm in het Nederlandse bedrijfsleven bevragen en uitdagen. Het idee kwam voort uit zijn eigen ervaringen in de professionele dienstverlening. Hij schrok daar van de onwetendheid op het gebied van LHBTI+. Corporate Queer wil daarom actief kennis over LHBTI+ verbeteren en verbreden.

Professionaliteit versus authenticiteit

Professionaliteit is soms in strijd met authenticiteit, is Remco’s ervaring. Iedereen heeft namelijk een eigen visie op wat professionaliteit inhoudt. Wil iemand professioneel overkomen dan betekent dit meestal dat iemands uiterlijk genderconform moet zijn: mannen dienen zich masculien te gedragen en vrouwen feminien. Dat verwachtingspatroon is vrij binair ofwel tweeledig. Remco legt uit dat de acceptatie op de werkvloer van mensen die zich identificeren als non-binair beperkt is. Het motto “doe maar normaal!” wordt versterkt bij klantcontact en wanneer commerciële belangen op het spel staan.

“In kledingkeuze neigen steeds meer bedrijven naar meer business casual. Ondanks die verruiming van wat wel en niet acceptabel wordt geacht, worden LHBTI’ers op de werkvloer nog geregeld aangesproken of zelfs gecorrigeerd om zich meer naar hun gender te kleden.”

In kledingkeuze neigen steeds meer bedrijven naar meer business casual. Ondanks die verruiming van wat wel en niet acceptabel wordt geacht, worden LHBTI’ers op de werkvloer nog geregeld aangesproken of zelfs gecorrigeerd om zich meer naar hun gender te kleden. Zo ook zijn onze aannames onbewust heteronormatief: we vragen of die mannelijke collega een vriendin heeft en de vrouwelijke collega een vriend. Remco geeft een genderneutraal alternatief. “Vraag liever naar iemands partner”, zegt hij. Die zaken stelt Corporate Queer aan de orde om zo de status quo in beweging te brengen en meer ruimte te creëren voor andere vormen van expressie.

Representatie aan de top

Remco onderstreept het belang van rolmodellen. Als je enkel witte, heteroseksuele mannen aan de top ziet, ga je denken dat je er zó moet uitzien om succesvol te worden. “De ambitieuze zwarte, jonge vrouw vraagt zich vervolgens af of er aan die top voor haar wel plek is.” Zelf begon het Remco te benauwen om iedere dag in pak naar werk te gaan. Hij ervoer dat dit effect had op zijn functioneren en werkgeluk.

Wensen die passen bij het ritme

Hoe een onderneming veranderingen kan doorvoeren om inclusiever en diverser te worden is erg contextafhankelijk. Wanneer Remco spreekt met een organisatie is de eerste vraag die hij stelt: “Hoeveel diversiteit kun je aan?”. Een bedrijf moet dát tempo kiezen dat medewerkers kunnen bijhouden. Meer divers en inclusief worden is een weg van nuance en vraagt een lange adem. Toch moet je ergens beginnen. Wanneer duidelijk is wat het vertrekpunt van een bedrijf is, kun je ook de stip op de horizon bepalen en de weg daarnaartoe. Daarom start Corporate Queer een adviestraject veelal met een auditrapport, een nulmeting.

Ruimte om te groeien

Wat is de ambitie van het bedrijf en welke veranderingen zijn op korte en lange termijn te realiseren? Wat zijn voor het bedrijf de kernwaarden? Als die helder zijn zou je tot de conclusie kunnen komen dat bepaalde medewerkers of klanten niet meer passen bij waar het bedrijf voor staat. Durf daarover het gesprek te voeren en indien nodig ernaar te handelen. Een protocol ongewenst gedrag en een vertrouwenspersoon kunnen in dat proces een rol spelen. “Maar je moet mensen ook een tweede kans bieden en ze niet blijvend afrekenen op gedrag en uitspraken uit het verleden”, vindt Remco. Voor een duurzame verandering gaat Corporate Queer graag een membership met klanten aan waarbij bedrijven lid worden van het platform Corporate Queer. In gezamenlijk overleg wordt de inhoud daarvan bepaald. Het gaat dus om een langdurige samenwerking-op-maat.

Veranderingen beginnen klein

Verschillen tussen bedrijven zijn groot. “Grote organisaties hebben vaak een flink budget voor diversiteitsvraagstukken. Deze ruimte heeft het mkb lang niet altijd”, zegt Remco. Hij raadt daarom aan te bepalen welke diversiteitsdimensie men eerst aan wil pakken. Het jaar daaropvolgend kan een volgende dimensie toegevoegd worden.

Hoe maken we de kennis beschikbaar?

Remco wil kennis die hij bij multinationals opdoet doorgeven aan het mkb. Hij schrijft handleidingen waarmee men concreet aan de slag kan. Heeft men een membership dan fungeert Remco als hulplijn en klankbord. Onlangs begeleidde hij bijvoorbeeld een bedrijf bij het correct omgaan met een transgender medewerker die wilde weten wat haar werkgever kon betekenen in het transitieproces. “Zorgvuldigheid staat voorop. Van veranderingen in het IT-systeem – zoals zorgen voor een nieuw e-mailadres en het verwijderen van de oude naam uit HR dossiers – tot het faciliteren van teamgesprekken over hoe de collega aan te spreken en om vragen over transgender-zijn te beantwoorden. In ieder bedrijf kunnen zich situaties voordoen waarmee een werkgever zich geen raad weet. En daar kan Corporate Queer een rol spelen,” benadrukt Remco.

Back To Top