“Wij sluiten ons aan bij het netwerk van Amsterdam -Divers & Inclusief omdat het thema diversiteit en inclusie ons aan het hart gaat, en wij heilig geloven in netwerken en samenwerken. Veel van de obstakels waar vluchtelingen op stuiten in hun zoektocht naar werk, zijn ook van toepassing op andere groepen in de samenleving. Door te werken aan meer diversiteit en inclusie op de werkvloer, komt er ook ruimte voor vluchtelingen. En andersom: door met werkgevers te werken aan werk voor statushouders, en hen te adviseren hoe dat te doen, creëren wij samen een meer diverse en inclusievere werkvloer.”

De Refugee Talent Hub is een werkgeversinitiatief. Ze slaan de brug tussen werkgevers en vluchtelingen, met betaald werk als doel. Dat doen ze door bijeenkomsten met vluchtelingen te faciliteren op de werkvloer bij de werkgevers die zich bij hun hebben aangesloten, hen te adviseren over het werken met statushouders. Ook probeert de Refugee Talent Hub de beeldvorming rondom vluchtelingen in Nederland te beïnvloeden: het gaat om professionals die ergens anders geboren zijn. Er zijn ongeveer vijftig werkgevers aangesloten. Dat zijn veelal de grotere corporates, zoals Accenture, Rabobank, IKEA, Arcadis ea. De Refugee Talent Hub werkt landelijk en zonder subsidie: de Refugee Talent Hub is volledig gefinancierd door werkgevers.

“We are joining the Amsterdam -Divers & Inclusive network because the issue of diversity and inclusion is close to our hearts, and we firmly believe in networking and collaboration. Many of the obstacles refugees encounter in their search for work also apply to other groups in society. Working towards more diversity and inclusion in the workplace will also make room for refugees. And vice versa: by working with employers to find work for status holders, and advising them how to do so, together we create a more diverse and inclusive workplace.” The Refugee Talent Hub is an employer initiative. They bridge the gap between employers and refugees, with paid work as their goal. They do this by facilitating meetings with refugees in the workplace at the employers who have joined them, advising them on working with status holders. The Refugee Talent Hub also tries to influence the image of refugees in the Netherlands: they are professionals born somewhere else. About 50 employers are affiliated. These are mostly the larger corporates, such as Accenture, Rabobank, IKEA, Arcadis ea. The Refugee Talent Hub operates nationwide and without subsidy: the Refugee Talent Hub is fully funded by employers.

Back To Top